2000 નોટબંંધી: આટલા સરળ મુદ્દામા સમજો 2000 ની નોટનુ શું કરશો, ક્યા જમા કરાવવી; ક્યા સુધીમા જમા કરાવવી

૨૦૦૦ નોટ : ભારતીય રિઝર્વ બેંકે તા.૧૮/૦૫/૨૦૨૩ ના રોજ પરિપત્ર બહાર પાડી જાહેરાત કરી છે …

Read more

Continue reading