ધોરણ-12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ માર્ચ- 2024 , Information to fill online application forms for examination with late fees

 ધોરણ-12 વિજ્ઞાન પ્રવાહ માર્ચ- 2024 , Information to fill online application forms for examination with late fees

Managers, principals, teachers, administrative staff, parents and students of all science stream higher secondary schools in the state registered with the Gujarat Board of Secondary and Higher Secondary Education,

Also read 💥 મફતમાં વાહનનો નંબર નાખી માલિકનું નામ જાણો.

Gandhinagar are hereby informed to fill the application forms for March-2024 examination of class-12 science stream with regular fee. Last date:- 05/12/2023, then applications can be filled from date:-06/12/2023 to 26/12/2023 with late fee. Phases and Fees of Lite Fee are as follows.

  • પ્રથમ તબક્કો- તારીખ:-06/12/2023 થી 15/12/2023 સુધી લેઇટ- રૂ.250/-
  • દ્વિતીય તબક્કો – તારીખ:-16/12/2023 થી 25/12/2023 સુધી લેઇટ- રૂ.300/-
  • તૃતીય તબક્કો -તારીખ:-26/12/2023 થી 26/12/2023 સુધી લેઇટ- રૂ.350/-

Last Date:-Upto 26/12/2023 the student information can be corrected at any time from the school level itself. For which no separate fee will have to be paid.

If the Principal Approval of the student is pending, it can also be done up to date:-26/12/2023 (12 hours at night).

Note the clear instructions regarding online and offline fee payment along with the instructions for filling online application forms on the board’s website.

Note:- Female students and disabled students are exempted from regular examination fee. No student is exempted from late fees.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *